Uitgaven en lasten

Aftrekbare kosten eenmanszaak

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?

Het antwoord op deze vraag staat in de wet, in art. 49 WIB 92 en art. 53, 1° WIB 92.
De wetgever zegt: “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belasting­plichtige in het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval dit niet mogelijk is, door alle andere door het gemene recht toegelaten bewijsmiddelen, met ...